Kinh Bát Nhã-Sám Phát Nguyện

May 20, 2020Kinh Bát Nhã-Sám Phát Nguyện
Nếu Quý Vị muốn đọc hay download(tải) kinh phật(chọn bộ-pdf) xuống đọc/tụng, xin quý vị vào trang:

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời , chiếu kiến ngũ-uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ách .
“Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ,Tưởng,Hành,Thức diệc phục như thị “.
Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh , bất diệt, bất cấu , bất tịnh, bất tăng , bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ , tưởng , hành , thức.
Vô nhãn , nhĩ , tỷ thiệt , thân , ý ; vô sắc ,thanh , hương , vị ,xúc , pháp ; vô nhãn giới ,nãi chí vô ý thức giới.
Vô Vô-minh diệc , vô Vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô Khổ , Tập , Diệt , Đạo , vô Trí diệc vô Đắc, dĩ vô sở đắc cố , Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật–đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên đảo mộng-tưởng, cứu cánh Niết-Bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú . Tức thuyết chú viết:
‘” Yết-đế , yết-đế , Ba-la yết-đế . Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha “.
Hình Phật:

Nguồn: https://thegioibongda.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://thegioibongda.com.vn/bat-dong-san/

All Comments

 • A di da phat

  Nguyễn Thiện May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Bài sám mình thich nhất … Thầy tụng hay lắm luôn 🙏🙏🙏

  kim nguyet huynh May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Hi

  Duy Dương May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mô a di Đà Phật.Nếu có thể được kem theo chư để mọi người tập nghe và đọc tụng theo thì hoan hỷ lắm !

  Huong Ngo May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mo A Di Da Phat

  Di Kieu May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật .nghe cho chúng sanh nghe đc video này mở đc tri tuệ cua như lai vào đc nha chanh pháp .Nam mô chung minh su bo tát ..ho tri những ai co duyên .

  T Hoa Bô Đê May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mo a di da phat nam mo bon su thich ca mau ni phat nam mo duoc su liu ly quang vuong phat nam mo a di da phat

  Huyen Dinh May 20, 2020 3:15 am Reply
 • 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  CHƠN THANH May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Người tụng có chất giọng ấm và hay quá. Mong Cộng đồng cho biết tên của người tụng ạ. Xin cảm ơn!

  Tuan Hoang May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nguyen đem công đuc nghe kinh này hoi hương khắp tất cả .đê tu cung chung sanh .vang sanh cực lạc quốc .A Di Da Phat..

  T Hoa Bô Đê May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mo bon su thich ca mau ni phat nam mo duoc su liu ly quang vuong phat nam mo quan the am bo tat

  Huyen Dinh May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích CA Mau Ni Phật nam mô dược sư Lưu Ly phật nam mô dại Bi Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn Phu Ho cho mẹ con ma chồng con dược mạnh khỏe binh an vô sự nam con cầu xin Cho tất cả chúng sanh sớm dược qua cơn bệnh dịch Nam mô a Di Đà Phật

  Thịnh le May 20, 2020 3:15 am Reply
 • A di đà phật

  Lach Bui May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Thần chú "TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN
  CHÚ " này được ghi chép trong Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát
  Tường Đà La N và Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Diệt
  Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni . Thần chú này tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc
  cát tường. Một trong 4 Đà La Ni thông dụng trong Thiền lâm, cũng là pháp Tức
  Tai trong Mật giáo. —

  – TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nam mô
  tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẵng nẩm. Đát điệt tha. Án,
  khê khê, khê hê, khê hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ
  ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn
  tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

  http://duocsuluuly.blogspot.com/

  NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG PHAT May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mo a di da phat

  Thu Nguyen May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Thầy tụng rỏ rất hay .. Có ai biết Pháp Danh của Th không ạ . A di đà Phật

  kim nguyet huynh May 20, 2020 3:15 am Reply
 • 🙏🙏🙏

  Hung Le May 20, 2020 3:15 am Reply
 • 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  CHƠN THANH May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mô A Di Đà Phật

  tuyết Nguyễn May 20, 2020 3:15 am Reply
 • nam mo bat nha tam kinh

  Minh Nguyen May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mô A Di Đà Phật ()()() Nam mô A Di Đà Phật ()()() Nam mô A Di Đà Phật ()()() Nam mô bổn sư thích Ca mô ni phật ()()() Nam mô bổn sư thích Ca mô ni phật ()()() Nam mô bổn sư thích Ca mô ni phật ()()() Nam mô địa tạng Vương Bồ tát ()()() Nam mô địa tạng Vương Bồ tát ()()() Nam mô địa tạng Vương Bồ tát ()()()

  Thanh Thuy Chau May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mo bon su thich ca mau ly phat

  Dậu Vũ May 20, 2020 3:15 am Reply
 • A di đà phật

  Tuấn Minơ May 20, 2020 3:15 am Reply
 • nam mô bát nhã ba la mật đa tâm kinh mô phật

  thanh tran quang May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam mo a di da phat

  my hanh tran May 20, 2020 3:15 am Reply
 • ADIDAPHAT! Cầu mong thế giới hòa bình- chúng sanh an lạc.

  Vinh TĂNG QUANG May 20, 2020 3:15 am Reply
 • nam mo a di da phat

  Thu Nguyen May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam Mo A Di Da Phật

  Khanh Nguyen May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Cầu xin gia hộ cho tất cả chúng con.
  Xin cám ơn tất cả các vị Đạo Hữu và vị Thiện Hữu.

  Tuan-Anh Bui-Nguyen May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Rat hay

  Wade Trần May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Ngày nào cũng nghe ko biết chán,vì tôi thấy tâm mình rất thanh bình và tỉnh lặng lặng,đồng thời nhắc nhỡ tôi mỗi ngày phải giảm bớt tam nghiệp thân khẩu và ý.NAM MÔ ADI ĐÀ PHẬT ooo

  Đinh Quốc Tuấn May 20, 2020 3:15 am Reply
 • Nam Mô Đai từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma ha Tát ooo

  Đinh Quốc Tuấn May 20, 2020 3:15 am Reply
 • TOI RAT THICH KINH NAY NO RAT CO Y NGHIA CHO MOI NGUOI

  duc hosy May 20, 2020 3:15 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *